โลโก้เว็บไซต์ โครงการสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/2564 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

โครงการสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/2564

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 พฤศจิกายน 2564 โดย ว่าที่ ร.ต. ณัฐพงษ์ แกมทับทิม จำนวนผู้เข้าชม 365 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 5 พฤศจิกายน 2564 - 5 พฤศจิกายน 2564

สถานที่ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร. ล้านนา พิษณุโลก

ผู้รับผิดชอบ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร. ล้านนา พิษณุโลก

       คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้จัดทำโครงการ ประชุมสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 8.00 - 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Team) เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาวิชาชีพ ด้านสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผลิตครูวิชาชีพ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม พึ่งพาตนเองได้ และเป็นที่พึ่งทางวิชาการให้กับสังคม และท้องถิ่น รวบรวมปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินการจัดการจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่จะนำมาใช้แก้ไขปัญหาให้เกิดการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในการจัดส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในครั้งต่อไป และยังเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเพื่อนนักศึกษาที่ออกฝึกสอนในแต่ละสถานที่ เพื่อเพิ่มมาตราฐานการรับรองปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ตามประกาศของคณะกรรมการครุสภาว่าด้วยการดำเนินการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

 

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา