โลโก้เว็บไซต์ โครงสร้างการบริหาร | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

โครงสร้างการบริหาร


โครงสร้างการบริหารงานสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ตามประกาศ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา