โลโก้เว็บไซต์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ


ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

พัฒนาบุคลากร พร้อมพันธุ์พืชดี มีอาหารสุขภาพ ธรรมชาติควบคุม สนับสนุนความยั่งยืนการเกษตร

วิสัยทัศน์

       เพื่อเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยและวิชาการด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช และพัฒนาบุคลากรทางการเกษตรแก่สังคม

ค่านิยมองค์การ

A = Activeness   กระตือรือร้น

T= Teamwork   ร่วมมือทำงาน 

R = Responsibility   ความรับผิดชอบ 

I = Independent   คิดนอกกรอบ

พันธกิจ

1. วิจัยพัฒนา องค์ความรู้ เทคโนโลยีการผลิตพืช พันธุ์พืช และผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย            

    โดยบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจเกษตร 

  2. รวบรวมและบริการพันธุกรรมพืช

  3. ผลิตบัณฑิตนักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาและพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตร

  4. เป็นต้นแบบเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้และบ่มเพาะระบบธุรกิจเกษตร 

  5. บริการวิชาการ ตรวจสอบ ทดสอบ และประเมินมาตรฐานระบบการผลิต ผลผลิต 

             และผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย

  6. สนองงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯและโครงการหลวง

7. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา