โลโก้เว็บไซต์ ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร


     สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ชื่อเดิม สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตร จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา และเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนามใหม่ให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เป็น “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” โดยพระราชทานสัญลักษณ์ เป็นรูปวงกลมมีรูปดอกบัวบาน 8 กลีบล้อมรอบ ดอกบัวบาน 8 กลีบ หมายถึง ทางแห่งความสำเร็จมรรค 8 และความสดชื่นเบิกบานก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศ ภายใต้ ดอกบัวเป็นดวงตราพระราชลัญจกรบรรจุอยู่อันเป็นสัญลักษณ์และเครื่องหมายประจำองค์พระมหากษัตริย์ของรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์ท่านได้เป็นผู้พระราชทานนามว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” บนตรารูปวงกลมมีพระมหาพิชัยมงกุฏิ ครอบและมีเลข 9 บรรจุอยู่ หมายถึง รัชกาลที่ 9 ด้านล่างของความเจริญ รุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หมายความว่า สถาบันเทคโนโลยีอันเป็นมงคลแห่งพระราชา

           สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตร ที่มีอยู่เดิมได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง” ต่อมาประเทศไทยได้ประกาศใช้กฎหมายการศึกษา คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ส่งผลให้มีการรวมการจัดการศึกษาทุกระดับไว้ในกระทรวงเดียวกัน คือ กระทรวงศึกษาธิการและให้สถาบันอุดมศึกษาที่สอนระดับปริญญามาอยู่ในสังกัดเดียวกัน คือ  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารวมทั้งการกระจายอำนาจสู่สถานศึกษา ให้มีการบริหารัดการที่เป็นอิสระ คล่องตัวในรูปแบบของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ดังนั้น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจึงได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อให้มีโครงสร้างการบริหารและการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับแนวทาง

         พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได้รับการสถาปนาเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง ได้ถูกเปลี่ยนชื่ออีกครั้งตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เป็นสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 16 (3/2552) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2552 โดยมหาวิทยาลัยประกาศจัดตั้งสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 และได้ยกเลิกประกาศดังกล่าว มาใช้ประกาศมหาวิทยาลัยฉบับลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 โดยให้ใช้ชื่อ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร แทน

แผนที่สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร (สวก.)

alt


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา