โลโก้เว็บไซต์ ข้อมูลสำหรับนักศึกษา | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ข้อมูลสำหรับนักศึกษา


สำหรับนักศึกษาใหม่

อื่นๆ 

service

Internet & Computer

วิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท

 • นางสาวปวีณา  อุตะมะติง 
 • นางสาวธนิยา เอกธรรมกุล
 • นายชัยวัฒน์ พงศ์สุขุมมาลกุล
 • นางสาวเข็มทอง อ๋องทิพย์
 • นางสาวพรนภา ทิวาลัย 
 • นางสาวภัทรินทร์  ขัดเรือง
 • นางสาวจิรานันท์  ไชยวรรณ์
 • นางพรพนา จินาวงค์ 
 • นางสาวนันทพร   เทพแก้ว
 • นายอาทิตย์ อุดมโยธิน
 • นางสาวกนกกาญจน์ รักษาศักดิ์
 • นางสาวกานดาวดี โนชัย 
 • นางสาวพิมพ์พรรณ เมืองมา 
 • นางสาวดารณี วิภาพนม 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา