โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรอาชีพ “การผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์ สำหรับอุตสาหกรรมอบแห้ง” | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรอาชีพ “การผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์ สำหรับอุตสาหกรรมอบแห้ง”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 มิถุนายน 2559 โดย ชูขวัญ แสงทอง จำนวนผู้เข้าชม 700 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 28 มิถุนายน 2559 - 28 มิถุนายน 2559

สถานที่ : สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรอาชีพ “การผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์ สำหรับอุตสาหกรรมอบแห้ง”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรอาชีพ modular system : หลักสูตรการผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์สำหรับอุตสาหกรรมอบแห้งสการปฏิบัติของกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายโครงการหลักสูตรอาชีพ การผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์สำหรับอุตสาหกรรมอบแห้งจำนวน 20 คน ประกอบด้วย
    1. ผู้สำเร็จการศึกษาในด้านการเกษตรหรือวิทยาศาสตร์ หรือบัณฑิตจบใหม่  และยังหางานทำไม่ได้
    2. ผู้ที่จบการศึกษาสายอาชีพ ระดับ ปวช.หรือ ม.6 ขึ้นไป ซึ่งจบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 1 ปี และยัง
ไม่มีงานทำ
    3. ผู้กำลังเริ่มประกอบการขนาดเล็ก หรือผู้ประกอบการรายใหม่
    4. ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์สำหรับอุตสาหกรรมอบแห้ง หรือเกษตรกรทั่วไป
หรือผู้มีความสนใจประกอบธุรกิจด้านการเกษตร
    5. วิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มผู้ผลิต หรือกลุ่มผู้จำหน่ายพืชสมุนไพรอินทรีย์อบแห้ง
    6. ประชาชนที่สนใจ เกี่ยวกับการผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์สำหรับอุตสาหกรรมอบแห้ง


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา