โลโก้เว็บไซต์ ผลงานวิจัยในแต่ละปี | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ผลงานวิจัยในแต่ละปี


 

ปี พ.ศ. 2560

ลำดับ

โครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณ

แหล่งทุน

หมายเหตุ

1

การศึกษาสายพันธุ์องุ่นที่เหมาะสมสำหรับการทำไวน์

รศ.ชิติ  ศรีตนทิพย์

         438,500.00

งปม.แผ่นดิน

 

 

ในพื้นที่เขตร้อนทางภาคเหนือของประเทศไทยและ

 

 

 

 

 

ความหลากหลายของยีสต์ที่พบในสภาพแวดล้อม

 

 

 

 

 

การปลูกองุ่น

 

 

 

 

2

การปรับปรุงพันธุ์สับปะรดเพื่อการบริโภคผลสด

ผศ.รุ่งนภา  ช่างเจรจา

         286,600.00

งปม.แผ่นดิน

 

 

และอุตสาหกรรมแปรรูป

 

 

 

 

3

อิทธิพลของดินขาวเคโอลินต่อการเจริญเติบโต

รศ.ชิติ  ศรีตนทิพย์

         431,000.00

งปม.แผ่นดิน

 

 

ผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตเมล่อน

 

 

 

 

4

การวิจัยและพัฒนากาวยึดเกาะจากแป้งข้าวดัดแปร

นางสุภาวดี  แช่ม

         325,000.00

งปม.แผ่นดิน

 

 

ด้วยความร้อนร่วมกับความชื้น และการประยุกต์ใช้ใน

 

 

 

 

 

อุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารเพื่อสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

5

การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตและปริมาณ

ผศ.ปริญญาวดี  ศรีตนทิพย์

         300,000.00

งปม.แผ่นดิน

 

 

ไลโคปีนในการผลิตฟักข้าว

 

 

 

 

6

เปรียบเทียบผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของ

ผศ.นภา  ขันสุภา

         284,200.00

งปม.แผ่นดิน

 

 

ผักเชียงดา 9 สายพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

 

 

 

 

7

คุณภาพการบริโภค คุณค่าทางโภชนาการ สมบัติ

ผศ.จิรภา  พงษ์จันตา

         714,000.00

งปม.แผ่นดิน

 

 

เชิงหน้าที่ และการเก็บรักษาข้าวน้ำแร่แจ้ซ้อนเพื่อ

 

 

 

 

 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

 

 

 

 

8

การสร้างมูลค่าฟักทอง (Cucurbita spp.) ด้วยการ

นางสาวภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ

28,720.00

งปม.แผ่นดิน

สนับสนุน 1,929,700.-

 

พัฒนาสายพันธุ์ ที่มีน้ำมันในเมล็ดสูง และผลิตภัณฑ์

 

 

 

 

 

นวัตกรรมอาหารต้านอนุมูลอิสระและดัชนีน้ำตาลต่ำ

 

 

 

 

 

(แผนงานวิจัย)

 

 

 

 

8.1

การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองที่เมล็ดมีน้ำมัน และสาร

 ผศ.จานุลักษณ์  ขนบดี

         766,800.00

งปม.แผ่นดิน

 

 

พฤกษเคมีสูง 

 

 

 

 

8.2

การพัฒนาเครื่องบีบแบบเกลียวอัดสำหรับสกัดน้ำมัน

นายรัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา

         272,880.00

งปม.แผ่นดิน

 

 

จากเมล็ดฟักทองสำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

 

 

 

 

 

และขนาดย่อม

 

 

 

 

8.3

นวัตกรรมอาหารต้านอนุมูลอิสระและดัชนีน้ำตาลต่ำ

นางสาวภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ

         502,200.00

งปม.แผ่นดิน

 

 

จากฟักทอง(Cucurbita spp.) สายพันธุ์ที่มีน้ำมันสูง

 

 

 

 

8.4

การกระตุ้นการเจริญเติบโตแบคทีเรียลำไส้ของฟักทอง

ผศ.นิอร  โฉมศรี

         359,100.00

งปม.แผ่นดิน

 

 

และการนำไปใช้ผลิตอาหารฟังก์ชัน

 

 

 

 

9

การวิจัยและพัฒนาว่านแสงอาทิตย์เพื่อผลิตเป็น

ผศ.รุ่งนภา  ช่างเจรจา

20,000.00

งปม.แผ่นดิน

สนับสนุน 292,800.-

 

ไม้ดอกการค้า (แผนงานวิจัย)

 

 

 

 

9.1

การพัฒนาพันธุ์ว่านแสงอาทิตย์

ผศ.รุ่งนภา  ช่างเจรจา

         272,800.00

งปม.แผ่นดิน

 

10

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและผลิตภัณฑ์อาหาร

ผศ.สันติ  ช่างเจรจา

20,000.00

งปม.แผ่นดิน

สนับสนุน 1,369,800.-

 

เสริมสุขภาพจากหนามแดง (Carrisa carandus

 

 

 

 

 

 Linn.) (แผนงานวิจัย)

 

 

 

 

10.1

การเจริญเติบโตและคุณภาพของหนามแดงภายใต้

ผศ.สันติ  ช่างเจรจา

         248,150.00

งปม.แผ่นดิน

 

 

การปลูกในถังควบคุม

 

 

 

 

10.2

ผลของการใช้สารเคมีบางชนิดต่อการติดดอกนอกฤดู

ผศ.รุ่งนภา  ช่างเจรจา

         284,725.00

งปม.แผ่นดิน

 

 

ของหนามแดง

 

 

 

 

10.3

การขยายพันธุ์หนามแดง (Carissa carandas Linn.)

ผศ.พงศ์ยุทธ  นวลบุญเรือง

         366,900.00

งปม.แผ่นดิน

 

 

โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการศึกษาการผลิตสาร

 

 

 

 

 

ฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ในสภาพเพาะเลี้ยง

 

 

 

 

10.4

คุณสมบัติอาหารเชิงหน้าที่และการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผศ.นิอร  โฉมศรี

         450,025.00

งปม.แผ่นดิน

 

 

อาหารเสริมสุขภาพจากหนามแดง

 

 

 

 

 

 (Carrisa carandus Linn.)

 

 

 

 

12

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอนุบาลต้นกล้ากล้วยจาก

นายศักดิ์ดา  สุขวัฒนากร

          95,600.00

งปม.แผ่นดิน

 

 

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชน (รุ่น 1)

 

 

 

 

13

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอนุบาลต้นกล้ากล้วยจาก

นายศักดิ์ดา  สุขวัฒนากร

          95,600.00

งปม.แผ่นดิน

 

 

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชน (รุ่น 2)

 

 

 

 

14

การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าวโดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ไวเรนส์

รศ.จินันทนา  จอมดวง

          67,400.00

งปม.แผ่นดิน

 

15

หน่วยบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมผักวงศ์แตง ระยะที่ 5

ผศ.จานุลักษณ์  ขนบดี

         567,000.00

สวทช.

 

16

การปรับปรุงพันธุ์แตงกวาและฟักทองสำหรับ

ผศ.จานุลักษณ์  ขนบดี

      1,066,000.00

วช. (เร่งด่วน)

 

 

ระบบอินทรีย์

 

 

 

 

17

การทดสอบเสถียรภาพของพันธุ์ฟักทองที่มีน้ำมันใน

ผศ.พรนิภา  เลิศศิลป์มงคล

      1,200,220.00

วช. (เร่งด่วน)

 

 

เมล็ดสูงเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

 

 

 

 

18

การศึกษาวิธีการจัดการธาตุอาหารสำหรับพืชตระกูลส้ม

รศ.ชิติ  ศรีตนทิพย์

         400,000.00

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

 

 

เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิต

 

 

 

 

19

การพัฒนาการจัดการ การปลูกพริกปลอดภัยด้วย

ผศ.มาลี  ตั้งระเบียบ

      1,214,400.00

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 

 

การใช้เชื้อจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช

 

 

(สกว.)

 

20

การเปรียบเทียบคุณภาพสับปะรดรับประทานผลสด

ผศ.อรุณ  โสตถิกุล

         411,400.00

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

 

 

พันธุ์ใหม่ใน 3 พื้นที่ และการยอมรับของผู้บริโภค

 

 

(องค์การมหาชน)

 

21

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผักและเมล็ดพันธุ์

ผศ.จานุลักษณ์  ขนบดี

         431,000.00

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

 

 

เพื่อความมั่นคงของอาหาร ณ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

 

 

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 

รวมงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน ประจำปี พ.ศ. 2560

    11,920,220.00

 

 

 
 

ปี พ.ศ. 2561

ลำดับ

โครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณ

แหล่งทุน

หมายเหตุ

1

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปิ่นโตอาหารล้านนาเพื่อ

นางสุภาวดี     แช่ม

         359,900.00

งปม.แผ่นดิน

 

 

สุขภาพพร้อมรับประทานสู่สวนนวัตกรรมอาหาร

 

 

 

 

2

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้สูงอายุ

ผศ.ณัฐชัย เที่ยงบูรณธรรม

         286,000.00

งปม.แผ่นดิน

 

3

การพัฒนาเครื่องวัดความสุกแก่ของผลไม้แบบไฟฟ้า

ผศ.ณัฐชัย เที่ยงบูรณธรรม

         294,400.00

งปม.แผ่นดิน

 

 

แรงดันสูง

 

 

 

 

4

การพัฒนาชีวภัณฑ์ผงเชื้อราไตรโคเดอร์มาบริสุทธิ์

ผศ.กัทลีวัลย์ สุขช่วย

         227,500.00

งปม.แผ่นดิน

 

5

วิจัยและพัฒนาการอบแห้งผักเชียงดาและสับปะรด

นายประดิฐ  รามัชฌิมา

          93,500.00

งปม.แผ่นดิน

 

 

โดยใช้เตาเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิง

 

 

 

 

6

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานอาหารล้านนา

ผศ.จิรภา  พงษ์จันตา

          25,000.00

งปม.แผ่นดิน

 

 

สู่เมนูเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรมไทย

 

 

 

 

7

หน่วยบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมผักวงศ์แตง ระยะที่ 5

ผศ.จานุลักษณ์  ขนบดี

         558,000.00

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

 

 

 

 

 

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 

8

การพัฒนาการจัดการ การปลูกพริกปลอดภัยด้วย

ผศ.มาลี  ตั้งระเบียบ

      1,214,400.00

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 

 

การใช้เชื้อจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช

 

 

(สกว.)

 

10

การลดความเสียหายของโรคและแมลงศัตรูพริก

ผศ.มาลี  ตั้งระเบียบ

      1,029,400.00

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 

11

จังหวัดน่านด้วยวิธีการควบคุมโดยวิธีผสมผสาน

 

 

(สกว.)

 

12

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซีอิ้วจากถั่วเหลืองผสมกากงา

นายรัตนพล  พนมวัน ณ อยุธยา

         200,000.00

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

 

 

ของโรงเรียนโพซอ ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง

 

 

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 

 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

 

 

13

การประยุกต์ใช้เชื้อรา Trichoderma spp.เพื่อยับยั้ง  

รศ.จินันทนา  จอมดวง

         300,000.00

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

 

 

การเกิดโรคและการสร้างสารอะฟลาทอกซินในถั่วลิสง

 

 

(องค์การมหาชน) (สวก.)

 

14

การอนุรักษ์และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผักเชียงดา

ผศ.ปริญญาวดี  ศรีตนทิพย์

          16,000.00

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สนับสนุน 1,646,000.-

 

ที่เหมาะสมในชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าระยะที่สอง

 

 

 

 

 

(แผนงานวิจัย)

 

 

 

 

14.1

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผักเชียงดาในชุมชน

ผศ.ปริญญาวดี  ศรีตนทิพย์

         988,000.00

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

 

ต้นแบบเพื่อการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร

 

 

 

 

14.2

ผลของกระบวนการแปรรูปผักเชียงดาต่อความปลอดภัย

นายเสกสรร  วงศ์ศิริ

         642,000.00

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

 

ของผลิตภัณฑ์

 

 

 

 

15

การคัดเลือกพันธุ์บริสุทธิ์ของพันธุ์พริกท่าวังผาเพื่อให้

ผศ.จานุลักษณ์  ขนบดี

         972,400.00

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 

 

ผลผลิตและคุณภาพสูง

 

 

(สกว.)

 

16

การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพและ

ผศ.สันติ  ช่างเจรจา

         198,030.00

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 

 

เพิ่มมูลค่าสับปะรดผลสดครบวงจรของบ้านสา

 

 

(สกว.)

 

17

การจัดการเศษเหลือจากการผลิตพืชเพื่อฟื้นฟูทรัพยากร

ผศ.ยุทธนา  เขาสุเมรุ

         145,200.00

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 

 

ดินและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชบนพื้นที่สูง

 

 

(สกว.)

 

18

Jimm powder : ผงกล้วยหอมทองซินไบโอติก

ผศ.จิรภา  พงษ์จันตา

         938,000.00

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

 

 

 

 

 

(องค์การมหาชน) ร่วมกับ บริษัท

 

 

 

 

 

ไบโอฟู้ด อินดัสทรี้ จำกัด

 

19

หน่วยบริหารพันธุกรรมพืชวงศ์แตง

ผศ.จานลักษณ์  ขนบดี

      2,035,250.00

ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

20

การรวบรวมพันธุ์ครั่งและศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ

ผศ.มาลี  ตั้งระเบียบ

         200,000.00

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

 

 

การผลิตครั่ง

 

 

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 

21

การปรับปรุงคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษา

ผศ.จิรภา  พงษ์จันตา

         345,000.00

อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและ

 

 

ก๋วยเตี๋ยวเส้นสด

 

 

เครือข่าย ( TESNet) โดยอุทยาน

 

 

 

 

 

วิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม

 

รวมงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน ประจำปี พ.ศ. 2561

    11,067,980.00

 

 

 
 

ปี พ.ศ. 2562

ลำดับ

โครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณ

แหล่งทุน

หมายเหตุ

1

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องหุงสุกกึ่งสำเร็จ

นางสุภาวดี     แช่ม

         438,620.00

งปม.แผ่นดิน

 

 

เพื่อสุขภาพ สู่นวัตกรรมอาหารเชิงพาณิชย์

 

 

 

 

2

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง

ผศ.นิอร  โฉมศรี

         337,400.00

งปม.แผ่นดิน

 

 

และขนาดย่อมประเภทอาหารหมักด้วยเทคโนโลยี

 

 

 

 

 

เอนไซม์และจุลินทรีย์

 

 

 

 

3

การพัฒนาโรงงานต้นแบบผลิตแป้งกล้วยหอมครบวงจร

ผศ.ณัฐชัย  เที่ยงบูรณธรรม

         374,800.00

งปม.แผ่นดิน

 

4

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพลาสม่า

รศ.ชิติ  ศรีตนทิพย์

         280,700.00

งปม.แผ่นดิน

 

 

และไมโคร/นาโนบับเบิลต่อการกระตุ้นการงอกของเมล็ด

 

 

 

 

 

และเจริญเติบโตของพืช

 

 

 

 

5

ศักยภาพการลดการปนเปื้อนในผลิตผลทางการเกษตร

ผศ.นิอร  โฉมศรี

         393,200.00

งปม.แผ่นดิน

 

 

และการผลิตเซลล์ยีสต์ด้วยการใช้เทคโนโลยี

 

 

 

 

 

ฟองไมโครนาโน

 

 

 

 

6

การพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและปริมาณ

ผศ.ปริญญาวดี  ศรีตนทิพย์

         337,380.00

งปม.แผ่นดิน

 

 

กรดจิมเนมิคของผักเชียงดาตามมาตรฐานการส่งออก

 

 

 

 

7

การประยุกต์ใช้เครื่องมือด้านไฟฟ้าแรงสูงพลาสม่า

รศ.ชิติ  ศรีตนทิพย์

      6,748,000.00

งปม.แผ่นดิน

 

 

และไมโครนาโนบับเบิลเพื่อการพัฒนาและเพิ่ม

 

 

 

 

 

ประสิทธิภาพทางการเกษตรและการประมงสำหรับ

 

 

 

 

 

เกษตรกร 4.0

 

 

 

 

8

หน่วยบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมผักวงศ์แตง ระยะที่ 5

ผศ.จานุลักษณ์  ขนบดี

         862,000.00

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

 

 

 

 

 

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 

9

การลดความเสียหายของโรคและแมลงศัตรูพริก

ผศ.มาลี  ตั้งระเบียบ

      1,029,400.00

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 

 

จังหวัดน่านด้วยวิธีการควบคุมโดยวิธีผสมผสาน

 

 

(สกว.)

 

10

การศึกษาวัสดุธรรมชาติทดแทนฟองน้ำในกระบวนการ

ผศ.กัทลีวัลย์  สุขช่วย

         120,000.00

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

 

 

ผลิตไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงเพื่อเข้าสู่เกษตรอินทรีย์

 

 

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 

11

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และอินทรีย์เคมีพรีเมี่ยมเกรด

รศ.ชิติ  ศรีตนทิพย์

      1,741,044.20

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ

 

 

โดยใช้ ลีโอนาร์ไดต์เถ้าลอย สารฮิวมิคที่สักดจากลีโอ

 

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แม่เมาะ

 

 

นาร์ไดต์เป็นวัตถุดิบหลัก และลดปริมาณอาร์เซนิกจาก

 

 

 

 

 

ลีโอนาร์ไดต์เพื่อการใช้ประโยชน์ทาง

 

 

 

 

12

เครื่องกำเนิดพลาสมาในน้ำฟองก๊าซขนาดไมโคร/นาโน

รศ.ชิติ  ศรีตนทิพย์

         790,900.00

สำนักงานพัฒนาการวิจัย

 

 

สำหรับเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตและลดการใช้สารเคมี

 

 

และการเกษตร (องค์การมหาชน)

 

 

ของระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน

 

 

 

 

13

การใช้จุลินทรีย์ควบคุมโรคตายพรายในการผลิต

รศ.จินันทนา  จอมดวง

         812,900.00

สำนักงานพัฒนาการวิจัย

 

 

กล้วยหอมทองคุณภาพดีตามมาตรฐานสินค้าเกษตร

 

 

และการเกษตร (องค์การมหาชน)

 

 

เพื่อการส่งออก

 

 

 

 

14

หน่วยบริหารพันธุกรรมพืชวงศ์แตง

ผศ.จานุลักษณ์  ขนบดี

      1,949,200.00

ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

รวมงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน ประจำปี พ.ศ. 2562

    16,215,544.20

   
 
 

ปี พ.ศ. 2563

ลำดับ

โครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณ

แหล่งทุน

หมายเหตุ

1

การพัฒนาเทคโนโลยีเสริมสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูป

ผศ.ณัฐชัย เที่ยงบูรณธรรม

        600,000.00

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

 

แป้งกล้วยหอม

 

 

 

 

1.1

การเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต

ผศ.ณัฐชัย เที่ยงบูรณธรรม

         400,000.00

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

 

แป้งกล้วยหอม

 

 

 

 

1.2

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับแป้งกล้วยหอม

นางวัชรี เทพโยธิน

         200,000.00

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

2

การบูรณาการนวัตกรรมเทคโนโลยีพลาสม่าและ

รศ.ชิติ ศรีตนทิพย์

1,500,000.00

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

 

ไมโคร /นาโนบับเบิลต่อการสนับสนุนระบบการ

 

 

 

 

 

ผลิตอาหารปลอดภัยรองรับเกษตรกร ยุค 4.0

 

 

 

 

2.1

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพลาสม่า

รศ.ชิติ ศรีตนทิพย์

         800,000.00

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

 

และไมโคร/นาโนบับเบิลต่อการกระตุ้นการงอกของ

 

 

 

 

 

เมล็ดและเจริญเติบโตของพืช

 

 

 

 

2.2

ศักยภาพการลดการปนเปื้อนในผลิตผลทางการเกษตร

ผศ.นิอร โฉมศรี

         700,000.00

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

 

และการผลิตเซลล์ยีสต์ด้วยการใช้เทคโนโลยีฟอง

 

 

 

 

 

ไมโครนาโน

 

 

 

 

3

การพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและปริมาณ

ผศ.ปริญญาวดี ศรีตนทิพย์

         500,000.00

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

 

กรดจิมเนมิคของผักเชียงดาตามมาตรฐานการส่งออก

 

 

 

 

4

กระบวนการขยายผลความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.รุ่งนภา  ช่างเจรจา

         550,000.00

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

สนับสนุน 1,100,000.-

 

เพื่อยกระดับราคาสับปะรดของตำบลบ้านสา อำเภอ

 

  

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ปีที่ 63  550,000.-      

 

แจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

 

 

 

ปีที่ 64  550,000.-

5

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชและสัตว์น้ำ

ผศ.จานุลักษณ์  ขนบดี

      1,091,000.00

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

สนับสนุน 2,182,000.-

 

เพื่อความมั่นคงของอาหาร ณ อ.อุ้มผาง จ.ตาก

 

 

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ปีที่ 63  1,091,000.- 

 

 

 

 

 

ปีที่ 64  1,091,000.-

6

สำรวจความหลากหลายของแมลงและผีเสื้อเหมืองหิน

ผศ.อรุณ  โสตถิกุล

         288,000.00

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

 

 

ปูนลำปาง

 

 

 

 

7

หน่วยบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมผักวงศ์แตง

ผศ.จานุลักษณ์  ขนบดี

      1,635,000.00

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

สนับสนุน 4,905,000.-

 

ระยะที่ 6

 

    

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ปีที่ 63  1,635,000.- 

 

 

 

 

 

ปีที่ 64  1,635,000.- 

 

 

 

    

 

ปีที่ 65  1,635,000.-

8

การเพิ่มประสิทธิภาพ มาตรฐานการผลิต และ

ผศ.สันติ  ช่างเจรจา

6,500,000.00

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้าน

 

 

สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรวิถีชุมชนจังหวัดลำปาง

 

 

การพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

 

 

และจังหวัดตากด้วยนวัตกรรม

 

 

 

 

8.1

กระบวนการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ผศ.รุ่งนภา  ช่างเจรจา

 

 

 

 

ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมในวิถีเกษตรเชิงพื้นที่

 

 

 

 

8.2

การสร้างรูปแบบการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย

ผศ.จานุลักษณ์  ขนบดี

 

 

 

 

ได้มาตรฐานแบบมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยนวัตกรรม

 

 

 

 

8.3

การสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับคุณภาพมาตรฐาน

นางสาวภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ

 

 

 

 

สินค้าเกษตรสู่การพัฒนาชุมชนนวัตกรรมอย่างยืน

 

 

   

รวมงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน ประจำปี พ.ศ. 2563

    12,664,000.00

   
 
 

ปี พ.ศ. 2564

ลำดับ

โครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณ

แหล่งทุน

หมายเหตุ

1

กระบวนการขยายผลความรู้วิทยาศาสตร์

ผศ.รุ่งนภา  ช่างเจรจา

550,000.00

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

สนับสนุน 1,100,000.-

 

และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับราคาสับปะรดของตำบล

 

     

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ปีที่ 63  550,000.-      

 

บ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

 

 

 

ปีที่ 64  550,000.-

2

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชและสัตว์น้ำ

ผศ.จานุลักษณ์  ขนบดี

1,091,000.00

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

สนับสนุน 2,182,000.-

 

เพื่อความมั่นคงของอาหาร ณ อ.อุ้มผาง จ.ตาก

 

 

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ปีที่ 63  1,091,000.- 

 

 

 

 

 

ปีที่ 64  1,091,000.-

3

หน่วยบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมผักวงศ์แตง

ผศ.จานุลักษณ์  ขนบดี

1,635,000.00

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

สนับสนุน 4,905,000.-

 

ระยะที่ 6

 

    

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ปีที่ 63  1,635,000.- 

 

 

 

 

 

ปีที่ 64  1,635,000.- 

 

 

 

    

 

ปีที่ 65  1,635,000.-

4

การวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างระดับคุณภาพ

นายรัตนพล  พนมวัน ณ อยุธยา

410,000.00

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้าน

 

 

เกษตรกรจากการลดใช้สารเคมีทางการเกษตรและ

 

 

การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

 

 

สร้างมาตรฐานในการปลูกทุเรียน : กรณีกลุ่มชาวบ้าน

 

 

ของประเทศ (บพข.) 

 

 

ผู้ปลูกทุเรียน บ้านห้วยต้า ตำบลนางพญา อำเภอ

 

 

 

 

 

ท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

 

 

 

 

5

การพัฒนากระบวนการลดการใช้สารเคมีทางการ

ผศ.สันติ  ช่างเจรจา

450,000.00

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้าน

 

 

เกษตรแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ต้นน้ำจังหวัดพะเยา

 

 

การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

 

 

 

 

 

ของประเทศ (บพข.) 

 

6

เทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย

รศ.มาลี  ตั้งระเบียบ

400,000.00

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ  

 

รวมงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน ประจำปี พ.ศ. 2564

4,536,000.00

   

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา