โลโก้เว็บไซต์ ผลงานวิจัยในแต่ละปี | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ผลงานวิจัยในแต่ละปี


ปีพ.ศ.2562

การสร้างมูลค่าฟักทอง (Cucurbita spp.) ด้วยการพัฒนาสายพันธุ์
ที่มีน ้ามันในเมล็ดสูง และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารต้านอนุมูลอิสระ
การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองที่เมล็ดมีน ้ามัน และสารพฤกษเคมีสูง การพัฒนาเครื่องบีบแบบเกลียวอัดสำหรับสกัดน้้ามันจากเมล็ด
ฟักทองส้าหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดย่อม
นวัตกรรมอาหารต้านอนุมูลอิสระจากฟักทอง (Cucurbita spp.)
สายพันธุ์ที่มีน้ำมันสูง
โครงการ
การกระตุ้นการเจริญเติบโตแบคทีเรียล าไส้ของฟักทองและ
การน าไปใช้ผลิตอาหารฟังก์ชัน
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีพ.ศ.2558

โครงการ
รวบรวมและคัดเลือกสายพันธุ์ผักย่านางเพื่อพัฒนาเป็น
เครื่องปรุงรสในเชิงอุตสาหกรรม
แผนงานวิจัย
ศึกษาการเขตกรรมและคัดเลือกสายพันธุ์ผักย่านาง
เพื่อพัฒนาเป็ นเครื่องปรุงรสในเชิงอุตสาหกรรม
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของพริกชี้ฟ้ า
(Capsicum annuum Linn. var. acuminatum Fing.) และ
ผลิตภัณฑ์จากพริกชี้ฟ้ า 
การพัฒนาระบบและการจัดการที่เหมาะสมกับการปลูกพืชไร้ดินในรูปแบบโรงเรือนต้นทุนต่ำ ผลของแสงและอุณหภูมิต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของว่านแสงอาทิตย์  
     

ปีพ.ศ.2557

โครงการ ศักยภาพของกิ่งไม้ใบไม้ที่มีในท้องถิ่นเพื่ใช้เป็นวัสดุเพาะเห็ดทดแทนขี้เลื่อยไม้ยางพารา โครงการ ศึกษาความอยู่รอดของเชื้อรา Trichoderma และ Phytopthora ในสภาพสวนส้มที่มีการจัดการต่างกัน 3 แบบ  
เครื่องดื่มหมักฟังก์ชั่นจากข้าวธัญสิรินและข้าวหอมล้านนา    
     

ปีพ.ศ.2556

การพัฒนาพันธ์ุมหาลาภ    
     
     

ปีพ.ศ.2555

โครงการ การอนุรักษ์และคัดเลือกพันธุ์ข้าวไร่เพื่อเกษตรกรใช้ประโยชน์ โครงการ การฟื้นฟูดินเสริมโทรมเพื่อใช้สำหรับการปลูกพืช โดยใช้เทคโนโลยีจุลินทรีย์ท้องถิ่นแบบผสมผสาน อิทธิพลของแหล่งปลูกที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของส้มเกลี้ยง
โครงการ การประยุกต์ใช้เชื้อยิสต์ Issatchenkia orientalis ในการป้องกันกำจัดโรคหลังการเก็บเกี่ยวมะม่วง โครงการ ทดสอบสายพันธุ์ดีของถั่วเหลืองที่ทนทานต่อโรคราสนิมและต้านทานโรคเมล็ดสีม่วง  
     

ปีพ.ศ.2554

การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อประสิทธิภาพการจัดการและคุณภาพผลผลิตไม้ผลเพื่ออุตสาหกรรมแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟักทองผสมกากข้าวหมักวัสดุเหลือใช้จากขบวนการผลิตสาโท โครงการ การบริหารแมลงศัตรูส้มด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานวิจัย การพัฒนาคุณภาพผักเชียงดา (Gymnema inodorum (Lour.) Decne.) เพื่อการผลิตในอุตสาหกรรม  โครงการ การพัฒนาพันธุ์สบู่ดำเพื่อเพิ่มผลผลิตเมล็ดและปริมาณน้ำมันให้เหมาะสมกับภาคเหนือของไทย การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการผลิตส้มเกลี้ยงที่ยั่งยืน
โครงการ ผลของพันธุ์ผักเชียงดาและฤดูการที่มีต่อการผลิตผักเชียงดาเชิงอุตสาหกรรม    

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา