โลโก้เว็บไซต์ งานยุทธศาสตร์และแผน | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

งานยุทธศาสตร์และแผน


แบบฟอร์มสำหรับเขียนข้อเสนอโครงการ

แบบฟอร์มสำหรับเขียนของบลงทุน

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

รายงานประจำปี

2556 2557 2558 2559
2560 2561 2562 2563

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา