โลโก้เว็บไซต์ ดาวน์โหลด | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ดาวน์โหลด


บันทึกข้อความ

 วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตเดินทางไปเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ 

 

แบบฟอร์มต่าง ๆ ฝ่ายการเงิน

คำร้องขอหนังสือรับรอง

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

สัญญายืมเงิน

ใบกันเงิน

คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน

ยืมเงินสำรองจ่ายค่าเล่าเรียนบุตร

ใบมอบฉันทะ

ใบสำคัญรับเงิน

ใบสัญญายืมเงิน 

 

แบบฟอร์มต่าง ๆ ฝ่ายบุคลากร

แบบใบลาอุปสมบท

แบบขอรับทุนการศึกษา

แบบรายงานผลการศึกษา สำหรับข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อประเภท ก. หรือ ข.

แบบใบลาไปต่างประเทศ

แบบใบลาพักผ่อน

แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน (หน้า-หลัง)

ใบขอยกเลิกวันลา

ใบขอสับเปลี่ยนเวร

คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ (หน้า-หลัง)

ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง

ขอรถรับส่งนักเรียน

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

แบบใบลาป่วย ลาคลอด และลากิจส่วนตัว

หนังสือรับรอง

หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รอบที่ 1

ชี้แจงหลักเกณฑ์ 

ใบแจ้งแก้ไข

 

แบบฟอร์มต่างๆ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ตัวอย่างการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์

ตัวอย่างการเขียนรายงานปี...

แบบ วจ.1

แบบ วจ.2 (MS Word)

แบบฟอร์มบันทึกการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัยแต่ละงวด แก้ไข 11 ก.ย.2549

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า แบบ สวพ. (ใหม่ปี 2553)

แบบรายงานผลการดำเนินงาน (MS Word)

แบบฟอร์มสัญญารับทุน

แบบรายงานความก้าวหน้า (วช.) (ฉบับปรับปรุง)

แผนการเบิกเงิน

แผนและผลการติดตามการดำเนินงานวิจัย (MS Word)

รูปแบบการจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ช่วยนักวิจัย (MS Word)

ขออนุมัติจ้างผู้ช่วยนักวิจัยในโครงการวิจัย (MS Word)

แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินโครงการที่ได้รับเงินทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

จรรยาบรรณนักวิจัย

ใบขออนุญาติใช้เครื่องจักรกลเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร

ใบเบิกน้ำมัน

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา