โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 14 อัตรา และมีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
อังคาร 16 กรกฎาคม 2567

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 11 อัตรา (อ่านประกาศคลิกที่นี่) 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุ... >> อ่านต่อ


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบล กิจกรรมปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 2567
พุธ 24 กรกฎาคม 2567

          วันที่ 21 กรกฎาคม 2567 ผศ.สันติ ช่างเจรจา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร พร้อมคณะอาจารย์ นักวิจัย ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบล กิจกรรมปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ภายใต้การดำเนินงานโดยเทศบาลต้นธงชัย ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง ณ บ้านสวนนฤมล ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ที่มา : คุณณัฐลภัส เกตุดี >> อ่านต่อRDi จัดกิจกรรม ติดตาม หนุนเสริม ลงพื้นที่ [เชียงราย] ภายใต้กิจกรรม NAS Grooming Clinic Proposal
อังคาร 23 กรกฎาคม 2567

วันที่ 23 กรกฏาคม 2567 ผศ.ดร.ชไมพร รัตนเจริญชัย ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด กิจกรรม ติดตาม หนุนเสริม ลงพื้นที่ [เชียงราย] ภายใต้กิจกรรม NAS Grooming Clinic Proposal และให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย กิจกรรม [ติดตาม หนุนเสริม ลงพื้นที่ ภายใต้กิจกรรม NAS Grooming Clinic Proposal] มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลาก... >> อ่านต่อ


เกษตรลำปาง จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบ ครั้งที่ 2/2567
อาทิตย์ 21 กรกฎาคม 2567

           วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 นายชาญณรงค์ วิรุณสาร เกษตรจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางสาวรุจิรา หล้าวงศา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปีงบประมาณ 2567 ร่วมกับ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ ช่างเจรจา และคณะฯ) เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบ ศพก.หลัก และ ศพก.เครือข่าย ของแต่ละอำเภอ ในประเด็น กลยุทธ์การเป็นวิทยาการมืออาชีพ เพ... >> อ่านต่อ


งานมหกรรมตลาดสินค้าเกษตร ตลาด2567
อาทิตย์ 21 กรกฎาคม 2567

            วันที่ 13 กรกฎาคม 2567 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได้เข้าร่วมแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ของสถาบันฯ ในงานมหกรรมตลาดสินค้าเกษตร ตลาด โดยมีนายพัชระ สิมะเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมตลาดสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกร จังหวัดลำปาง และนายชาญณรงค์ วิรุณสาร เกษตรจังหวัดลำปาง กล่าวรายงานฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหาร/คณะทำงานศูนย์เรียนรู้ฯ และประชาชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกร) จังหวัดลำปาง (แยกหม... >> อ่านต่อ


การรายงานความก้าวหน้า โครงการพัฒนาต้นแบบระบบสลัดน้ำผักด้วยระบบลมเย็นเพื่อสนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักอินทรีย์
อาทิตย์ 21 กรกฎาคม 2567

ความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาต้นแบบระบบสลัดน้ำผักด้วยระบบลมเย็นเพื่อสนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักอินทรีย์      เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้จัดการนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการ "พัฒนาต้นแบบระบบสลัดน้ำผักด้วยระบบลมเย็นเพื่อสนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักอินทรีย์: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยจากสารพิษตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง ... >> อ่านต่อ


ทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดมิ่งเมืองมูล 2567
เสาร์ 20 กรกฎาคม 2567

          วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ผศ.ดร.อภิชาติ ชิดบุรี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร รศ.ดร.ชิติ ศรีตนทิพย์ รองผู้อำนวยการฯฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดมิ่งเมืองมูล เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้เรื่องของการสืบสาน รักษา และต่อยอดประเพณีวัฒนธรรมที่อยู่ภายในชุมชน ให้คงอยู่สืบไป ที่มา : คุณณัฐลภัส เกตุดี >> อ่านต่อ


RDi ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง MFii ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ RDiRMUTL&MFii
ศุกร์ 19 กรกฎาคม 2567

18-19 กค.2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ รองผู้อำนวยการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ และบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนา (RDI Rmutl) ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา และส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFii) โดย ดร.ชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าส่... >> อ่านต่อ


พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงพระกรุณาประทานแจกันดอกไม้ ให้แก่รักษาราชการแทนอธิการบดี เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีมติให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี
ศุกร์ 19 กรกฎาคม 2567

            วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.45 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงโปรดฯ ให้ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญแจกันดอกไม้ประทาน ให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีมติให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี ในการนี้อธิการบดีรับประทานแจกันดอกไม้ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พร... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 1055


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา