โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ
จันทร์ 19 กุมภาพันธ์ 2561

         ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย รศ.ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก และคณะผู้บริหาร  เข้าร่วมประชุมสัมมนา ”การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ” ครั้งที่ 4 ภาคเหนือ เพื่อนำเสนองานขับเคลื่อนโครงการอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออกภาคเหนือ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้ผู้ปฏิบัติในพื้นที่ร่วมบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน ในการช่วยเหล... >> อ่านต่อ


ผศ.ดร.อรุณ โสตถิกุล ผู้อำนวยการฯ ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนกำดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
อาทิตย์ 18 กุมภาพันธ์ 2561

     วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ดร.อรุณ โสตถิกุล ผู้อำนวยการฯ และ ผศ.ดร.อภิชาติ ชิดบุรี เข้าร่วมประชุมกับรองอธิการบดี และคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เพื่อหารือในเรื่องการจัดทำโครงการและวางแผนการดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงพันธ์และขยายพันธุ์พืชเพื่อเกษตรอุตสาหกรรม ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพัฒนาพันธุ์พืชของมทร.ล้านนา ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จ.เชียงราย
พฤหัสบดี 15 กุมภาพันธ์ 2561

ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี คณะผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินติดตามการดำเนินการสนองงาน ประจำปี พ.ศ.2560  ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ และพระราชทานพระราชานุมัติให้ดำเนินงาน จำนวน 4 โครงการหลักประกอบด้วย  ... >> อ่านต่อ


สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรร่วมจัดฐานกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล
ศุกร์ 26 มกราคม 2561

      วันที่ 25 มกราคม 2561 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรร่วมจัดฐานกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล ในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560  ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา วัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี ได้ฝึกทักษะในการยังชีพ การช่วยเหลือตนเอง ความสามัคคี และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยจัดฐานให้ความรู้จำนวน 4 ฐานได้แก่ ฐานเรียนรู้ที่ 1 ศูนย์บริหารศั... >> อ่านต่อ


เทศบาลเมืองเขลางค์นครนำเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ศุกร์ 26 มกราคม 2561

      วันที่ 25 มกราคม 2561 ผศ.ดร.อรุณ โสตถิกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา กล่าวต้อนรับทีมงานจากเทศบาลเมืองเขลางค์นครและกลุ่มเกษตรกร จำนวน 40 ราย จากเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ณ ห้องประชุม ศูนย์นวัตกรรมอาหาร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ในการเข้ารับการฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร(ผักเชียงดา),การทำชาผักเชียงดา และการทำผักเชียงดาแคปซูล โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการและทีมงานจากศูนย์นวัตกรรมอาหาร เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้... >> อ่านต่อ


สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชีวิตจังหวัดลำปาง เข้าศึกษาดูงาน
อังคาร 23 มกราคม 2561

       วันที่ 23 มกราคม 2561 ผศ.ดร.สุเทพ  ทองมา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชีวิตจังหวัดลำปาง สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เข้าศึกษาดูงานโดยได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ประจำศูนย์บริหารศัตรูพืชวิถีชีวภาพ ศูนย์นวัตกรรมอาหาร และงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาและประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป >> อ่านต่อ


สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ร่วมให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไต้หวัน
อังคาร 23 มกราคม 2561

       วันที่ 19 มกราคม 2561 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร นำโดย ผศ.ดร.นิอร โฉมศรี และทีมคณาจารย์ศูนย์นวัตกรรมอาหาร ร่วมให้การต้อนรับ Professor Dr. Pi-Jen Tsai จาก National Pingtung University of  Science and Technology (NPUST) ประเทศไต้หวัน ในโอกาสประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนอาจารย์ และงานวิจัย กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และเข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีการผลิตน้ำผลไม้และไวน์ ณ ศูนย์นวัตกรรมอาหาร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร >> อ่านต่อ


ราชมงคลล้านนา จัดงานฉลอง ครบรอบปีที่ 13 พร้อมเปิดโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือและโรงเรียนเกษตรกร รุ่นที่ 1
ศุกร์ 19 มกราคม 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา มทร.ล้านนา วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2561 และเปิดโครงการ“เกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือ” (นำร่อง 5 พืช 5 จังหวัด) โดย นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และเปิดโรงเรียนเกษตรกร รุ่นที่ 1 (Smart Farmer University) โดยประกอบพิธีลงเสาเอกปฐมยามการเริ่มต้นโครงการโดยได้อัญเชิญไม้คยอมหลวงที่เติบใหญ่บนแผ่นดินเวียงลินมาเป็นเสาเอก โดยการขึ้นท้าวทั้ง 4 ซึ่งหมายถึง การอัญเชิญเทวาตามทิศต่างๆตามคว... >> อ่านต่อ


สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการงานวันเกษตรราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 6
จันทร์ 8 มกราคม 2561

      สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมจัดนิทรรศการ และให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรแก่นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมถึงร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสัปปะรดให้มีคุณภาพ ภายในงานวันเกษตรราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 5 - 11 มกราคม 2561   >> อ่านต่อ


คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ผลิตไวน์ผลไม้และสุราพื้นบ้านไทยเข้าเยี่ยมชมการผลิตไวน์ผลไม้
อังคาร 21 พฤศจิกายน 2560

      วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร นำโดย ดร.ภัทราภรณ์  ศรีสมรรถการ อาจารย์ประจำศูนย์นวัตกรรมอาหาร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ให้การต้อนรับคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ผลิตไวน์ผลไม้และสุราพื้นบ้านไทยเข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีและระบบการผลิตไวน์ผลไม้ ณ ศูนย์นวัตกรรมอาหาร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เพื่อศึกษาเทคนิค วิธีการ ในการพัฒนาคุณภาพไวน์ผลไม้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 41


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา