โลโก้เว็บไซต์ บทความ | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

 บทความ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 14 อัตรา และมีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
อังคาร 16 กรกฎาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับสมัครงาน

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 11 อัตรา (อ่านประกาศคลิกที่นี่) 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุ... >> อ่านต่อ


เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และผู้มีอุปการะคุณ ร่วมบริจาคในโครงการ “ระดมทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567”
จันทร์ 15 กรกฎาคม 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

     ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้จัดโครงการ “ระดมทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567” เพื่อเชิญชวนผู้มีอุปการะคุณร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน      จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และผู้มีอุปการะคุณ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน >> อ่านต่อ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสารบรรณ ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2566
พฤหัสบดี 24 สิงหาคม 2566 / ข่าวอบรม/เสวนา

     กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการอบรมสัมมนา พัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานสารบรรณ ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2566 ณ สวนทวีชล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความเข้าใจในสาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฯ ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีแบบแผน ถูกต้องตามระเบียบและมีแนวปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2566
พฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญชวนบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และผู้สนใจ ร่วมส่งบทความตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2566 (ไม่มีค่าใช้จ่าย) บทความมีลักษณะดังนี้ เป็นบทความที่เกิดจากการค้นคว้าวิจัยโดยมีกระบวนการนำไปสู่การสร้างความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ในชุมชนสถานประกอบการ และมีข้ออธิบายได้อย่างชัดเจน และ/หรือ เป็นบทความที่เกิดจากการบริการวิชาการ ที่สามารถอธิบายกระบวนการนำองค์ความรู้ไปใช้ประยุกต์... >> อ่านต่อ


รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
จันทร์ 8 ตุลาคม 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560 รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง ... >> อ่านต่อ


เกษตรลำปาง จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบ ครั้งที่ 2/2567
อาทิตย์ 21 กรกฎาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

           วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 นายชาญณรงค์ วิรุณสาร เกษตรจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางสาวรุจิรา หล้าวงศา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปีงบประมาณ 2567 ร่วมกับ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ ช่างเจรจา และคณะฯ) เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบ ศพก.หลัก และ ศพก.เครือข่าย ของแต่ละอำเภอ ในประเด็น กลยุทธ์การเป็นวิทยาการมืออาชีพ เพ... >> อ่านต่อ


งานมหกรรมตลาดสินค้าเกษตร ตลาด2567
อาทิตย์ 21 กรกฎาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

            วันที่ 13 กรกฎาคม 2567 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได้เข้าร่วมแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ของสถาบันฯ ในงานมหกรรมตลาดสินค้าเกษตร ตลาด โดยมีนายพัชระ สิมะเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมตลาดสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกร จังหวัดลำปาง และนายชาญณรงค์ วิรุณสาร เกษตรจังหวัดลำปาง กล่าวรายงานฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหาร/คณะทำงานศูนย์เรียนรู้ฯ และประชาชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกร) จังหวัดลำปาง (แยกหม... >> อ่านต่อ


ทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดมิ่งเมืองมูล 2567
เสาร์ 20 กรกฎาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ผศ.ดร.อภิชาติ ชิดบุรี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร รศ.ดร.ชิติ ศรีตนทิพย์ รองผู้อำนวยการฯฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดมิ่งเมืองมูล เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้เรื่องของการสืบสาน รักษา และต่อยอดประเพณีวัฒนธรรมที่อยู่ภายในชุมชน ให้คงอยู่สืบไป ที่มา : คุณณัฐลภัส เกตุดี >> อ่านต่อพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงพระกรุณาประทานแจกันดอกไม้ ให้แก่รักษาราชการแทนอธิการบดี เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีมติให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี
ศุกร์ 19 กรกฎาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

            วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.45 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงโปรดฯ ให้ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญแจกันดอกไม้ประทาน ให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีมติให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี ในการนี้อธิการบดีรับประทานแจกันดอกไม้ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พร... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 1818


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา