โลโก้เว็บไซต์ ข่าวบุคลากร | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวบุคลากร

กิจกรรมและแสดงนิทรรศการตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเด็ก และเยาวชน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 2567
ศุกร์ 12 กรกฎาคม 2567

            วันที่9-11 กรกฎาคม 2567 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร นำโดย รศ.ดร.ชิติ ศรีตนทิพย์ รองผู้อำนวยการฯฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นางอำไพ แสนคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ นายชัยวัฒน์ พงศ์สุขุมาลกุล นายเอกพงษ์หลักแต่ง เข้าร่วม “จัดกิจกรรมและแสดงนิทรรศการตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเด็ก และเยาวชน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม” ภายใต้การดำเนินงานกิจกรรมโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดลำปาง  ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
จันทร์ 8 กรกฎาคม 2567

         ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28  กรกฎาคม 2567 ในวันอาทิตย์ ที่ 14 กรกฎาคม 2567  ตั้งแต่เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา    ... >> อ่านต่อมทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ จำนวน 2 ราย
ศุกร์ 5 กรกฎาคม 2567

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553 หลักเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการกำหนดระดับ ตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2554 และหลักเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินเ... >> อ่านต่อ


การจัดเตรียมคำขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ให้แก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรหน่วยบริหารงานวิจัย 2567
ศุกร์ 5 กรกฎาคม 2567

           วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 คณะอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรหน่วยบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร นำโดย ผศ.ดร.อภิชาติ ชิดบุรี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ รศ.ดร.ชิติ ศรีตนทิพย์ รองผู้อำนวยการฯฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.สันติ ช่างเจรจา รองผู้อำนวยการฯฝ่ายบริหารเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดเตรียมคำขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ให้แก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรหน่วยบริหารงานวิจัย. ภายใต้กิจกรรมที่3 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในหน่วยบริหารงานวิจัย โครงก... >> อ่านต่อ


สถช. ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสังกัดสถาบันฯ (สถช.) ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ
พฤหัสบดี 4 กรกฎาคม 2567

  สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอารีรัตน์ พิมพ์นวน บุคลากรสังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ที่ได้รับการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 1156/2567 ลง ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2567   ภาพ/เรียบเรียง กลุ่มงานบริหารและการขับเคลื่อนงานสนับสนุน สถช. >> อ่านต่อ


ประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 6/2567
อังคาร 2 กรกฎาคม 2567

           วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 คณะวิจัย สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในโครงการวิจัย เรื่อง “นวัตกรรมกระบวนการมีส่วนร่วมการสร้างห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงได้มาตรฐานในชุมชนนวัตกรรมจังหวัดลำปางและจังหวัดตาก” และ “กระบวนการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชุมชนบนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง” ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกองท... >> อ่านต่อ


กิจกรรมการถอดบทเรียนงานวิจัย “ห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรลำปาง นครแห่งความสุข (คน-ความรู้-เครือข่าย-แก้จน)”2567
อังคาร 2 กรกฎาคม 2567

           วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 คณะวิจัย สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมการถอดบทเรียนงานวิจัย “ห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรลำปาง นครแห่งความสุข (คน-ความรู้-เครือข่าย-แก้จน)” ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง กระบวนการมีส่วนร่วมยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อสร้างโอกาสและคุณค่าร่วมทางสังคมของคนจนเป้าหมายพื้นที่วิจัยจังหวัดลำปาง” ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริม ววน. และหน่วย บพท. และร่วมกับภาคีเ... >> อ่านต่อสักการะ “เจ้าพ่อช้างเผือก” ณ ศาลเจ้าพ่อช้างเผือก 2567
อังคาร 2 กรกฎาคม 2567

           ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 อาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ ชิดบุรี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ร่วมสักการะ “เจ้าพ่อช้างเผือก” ณ ศาลเจ้าพ่อช้างเผือก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดลำปาง เพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความราบรื่น บุคลากรเริ่มต้นการปฏิบัติด้วยความสุข และเป็นมงคลกับชีวิตและการปฏิบัติงาน ที่มา : ดร.พยุงศักดิ์ มะโนชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการงาน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 164


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา