โลโก้เว็บไซต์ วันปิยมหาราช ประจำปี 2565 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

วันปิยมหาราช ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 23 ตุลาคม 2565 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิลสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันปิยมหาราช ประจำปี 2565
วันที่ 23 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.มาลีตั้งระเบียบ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มอบหมายให้ ผู้แทนหน่วยงาน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา