โลโก้เว็บไซต์ การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 1/2566 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 1/2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 เมษายน 2566 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิลการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 1/2566
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. มาลี ตั้งระเบียบ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา