โลโก้เว็บไซต์ ดูงานเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ดูงานเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 พฤษภาคม 2560 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิลสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรให้การตอนรับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเข้าศึกษาดูงาน
        วันที่ 26 เมษายน 2560 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรนำโดย ผศ.ดร.อรุณ โสตถิกุล ผู้อำนวยการฯ ให้การตอนรับสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการนำกลุ่มเครือข่ายนักพัฒนากลุ่มแม่บ้าน เข้าศึกษ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา