โลโก้เว็บไซต์ สอบประมวลความรู้ วิเชียร ผลแสง | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

สอบประมวลความรู้ วิเชียร ผลแสง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 ตุลาคม 2560 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิลการสอบประมวลความรู้ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
วันที่ 24 ตุลาคม 2560 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรได้จัดให้มีการสอบประมวลความรู้ นายวิเชียร  ผลแสง นักศึกษา ปริญญาโท หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ดนัย  วิริยะอลงกรณ์ จาก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา