โลโก้เว็บไซต์ งานเกษตรมช60 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

งานเกษตรมช60

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 พฤศจิกายน 2560 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิลสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8
      สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ร่วมจัดนิทรรศการในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ในระหว่างวันที่ 8-12 พย.60 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มห...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา