โลโก้เว็บไซต์ เทศบาลเมืองเขลางค์อบรมแปรรูปผักเชียงดา | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

เทศบาลเมืองเขลางค์อบรมแปรรูปผักเชียงดา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 มกราคม 2561 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิลเทศบาลเมืองเขลางค์นครนำเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
      วันที่ 25 มกราคม 2561 ผศ.ดร.อรุณ โสตถิกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา กล่าวต้อนรับทีมงานจากเทศบาลเมืองเขลางค์นครและกลุ่มเกษตรกร จำนวน 40 ราย จากเขตเทศบาลเมื...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา