โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนเสด็จฯ | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนเสด็จฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 มกราคม 2561 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิลสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรร่วมจัดฐานกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล
      วันที่ 25 มกราคม 2561 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรร่วมจัดฐานกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล ในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา