โลโก้เว็บไซต์ ผอร่วมประชุมทำง8โครงการพืชอุตสาหกรรม | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ผอร่วมประชุมทำง8โครงการพืชอุตสาหกรรม

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 18 กุมภาพันธ์ 2561 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิลผศ.ดร.อรุณ โสตถิกุล ผู้อำนวยการฯ ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนกำดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
     วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ดร.อรุณ โสตถิกุล ผู้อำนวยการฯ และ ผศ.ดร.อภิชาติ ชิดบุรี เข้าร่วมประชุมกับรองอธิการบดี และคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เพื่อหารือในเรื่องการจัดทำโครงการแล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา