โลโก้เว็บไซต์ สวนดุสิตดูงานพย61 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

สวนดุสิตดูงานพย61

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 พฤศจิกายน 2561 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิลนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตนำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานด้านเคมีวิเคราะห์อาหาร
      วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติจริงด้านเคมีวิเคราะห์อาหาร ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษต...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา