โลโก้เว็บไซต์ ค่ายลูกเสือรรเสด็จมค62 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ค่ายลูกเสือรรเสด็จมค62

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 มกราคม 2562 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิลสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรจัดฐานเรียนรู้ให้แก่ลูกเสือ-เนตรนารี รร.เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
     วันที่ 25 มกราคม 2562 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรสนับสนุนอาจารย์ วิทยากร ในการจัดฐานการเรียนรู้ เพื่อการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยีการเกษตร แก่ลูกเสือ - เนตรนาร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา