โลโก้เว็บไซต์ ราชภัฏกำแพงเพชรดูงาน | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ราชภัฏกำแพงเพชรดูงาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิลนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร เข้าศึกษาดูงาน
     วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 บุคลากร และทีมงานวิทยาศาสตร์การอาหาร ร่วมกับหน่วยตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพอาหาร และศูนย์พันธุกรรมพืช สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา