โลโก้เว็บไซต์ ดูงานไม้ผล10พค62 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ดูงานไม้ผล10พค62

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 พฤษภาคม 2562 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิลคณะศึกษาดูงานจากโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำแม่ตะมานและส่งเสริมการปลูกเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่ราบสูงเข้าศึกษาดูงาน
       วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำแม่ตะมานและส่งเสริมการปลูกเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่ราบสูง อำเภอแม่แตง จังห...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา