โลโก้เว็บไซต์ สวกร่วมวชอบรมมาตรฐานงานวิจัย | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

สวกร่วมวชอบรมมาตรฐานงานวิจัย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 พฤษภาคม 2562 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิลสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติจัดฝึกอบรม หลักสูตรมาตรฐานการวิจัย
       วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต(วช.) จัดโครงการอบรมหลักสูตร "มาตรฐานการวิจัย" ณ ห้องประชุมเชีย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา