โลโก้เว็บไซต์ ปิดตรวจครุภัณฑ์62 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ปิดตรวจครุภัณฑ์62

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 มกราคม 2563 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิลประชุมการปิดตรวจสอบภายใน สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
       วันที่ 8 มกราคม 2563 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จัดประชุมปิดการตรวจสอบภายใน ประเด็นการบริหารพัสดุ และการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมย่านาง เพื่อสรุปผลการดำเน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา