โลโก้เว็บไซต์ เปิดตสน_ตรวจการเงินบัญชี | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

เปิดตสน_ตรวจการเงินบัญชี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 มีนาคม 2563 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิลประชุมชี้แจงเปิดการตรวจสอบภายใน ประเด็นการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
       วันที่ 16 มีนาคม 2563 นายพรหมฬังศรี เคหะลุนย์ หน่วยตรวจสอบภายใน สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จัดประชุมชี้แจงเปิดการตรวจสอบภายในและขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเอกสาร ในประเด็นการปฏ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา