โลโก้เว็บไซต์ ถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างโรงเรือนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างโรงเรือนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 มิถุนายน 2563 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิลคณาจารย์ มทร.ล้านนา ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างโรงเรือนแก่เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว เชียงดาว  
     ศูนย์ความร่วมมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อมูลนิธิโครงการหลวงและกิจกรรมวิชาการ  จัดโครงการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ด้านโรงเ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา