โลโก้เว็บไซต์ การผลิตเครื่องกดแอลกอฮอล์เจลแบบใช้เท้าเหยียบ | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

การผลิตเครื่องกดแอลกอฮอล์เจลแบบใช้เท้าเหยียบ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 มิถุนายน 2563 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิลการผลิตเครื่องกดแอลกอฮอล์เจลแบบใช้เท้าเหยียบ
     จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด - 19 ซึ่งมีการแพร่ ระบาดไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม ความมั่น...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา