โลโก้เว็บไซต์ 21-8-63 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น2562 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

21-8-63 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 สิงหาคม 2563 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิลขอแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ดร.พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจแ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา