โลโก้เว็บไซต์ ผลงานการปรับปรุงพันธุ์พืช โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จานุลักษณ์ ขนบดี ได้รับการตีพิมพ์ลงในนิตยสารเกษตรกรก้าวหน้า ปีที่ 9 ฉบับที่ 120 กันยายน 2563 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ผลงานการปรับปรุงพันธุ์พืช โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จานุลักษณ์ ขนบดี ได้รับการตีพิมพ์ลงในนิตยสารเกษตรกรก้าวหน้า ปีที่ 9 ฉบับที่ 120 กันยายน 2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 กันยายน 2563 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิลนักวิจัย สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได้รับการตีพิมพ์ลงในนิตยสารเกษตรกรก้าวหน้า ปีที่ 9 ฉบับที่ 120 กันยายน 2563
ผลงานการปรับปรุงพันธุ์พืช โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จานุลักษณ์ ขนบดี ได้รับการตีพิมพ์ลงในนิตยสารเกษตรกรก้าวหน้า ปีที่ 9 ฉบับที่ 120 กันยายน 2563

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา