โลโก้เว็บไซต์ การอบรมมาตรฐานคุณภาพการผลิตอาหาร กลุ่มที่ 1 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

การอบรมมาตรฐานคุณภาพการผลิตอาหาร กลุ่มที่ 1

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 พฤษภาคม 2564 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิลการอบรมมาตรฐานคุณภาพการผลิตอาหารในระบบปลอดภัย กลุ่มที่ 1
ศูนย์นวัตกรรมอาหาร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ร่วมกับ โครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานแบบครบวงจร มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ จังหวัดลำปาง” ของสำนักงานเกษตรจังหวั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา