โลโก้เว็บไซต์  Lanna Cannabis Complex ครั้งที่ 2 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

Lanna Cannabis Complex ครั้งที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิลประชุมโครงการ Lanna Cannabis Complex ครั้งที่ 2/2565
วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประชุมร่วมกับ บริษัทและวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจและกำหน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา