โลโก้เว็บไซต์ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เข้าศึกษาดูงาน | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เข้าศึกษาดูงาน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 สิงหาคม 2562 โดย ธีรภพ มาซา จำนวนผู้เข้าชม 99 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       วันที่ 17 สิงหาคม 2562 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ให้การต้อนรับ นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ โดย ผศ.ดร.จานุลักษณ์ ขนบดี หัวหน้าศูนย์พันธุกรรมพืช สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได้ให้การต้อนรับและให้เกียรติ เป็นวิทยากรให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในหัวข้อเรืองการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ และร่วมรับฟังข้อมูลและความคิดเห็นของเกษตรกร รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองพืชพันธุ์ใหม่ ตลอดจนสร้างความเข้าใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่(UPOV 1991) เพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาเข้าร่วมความตกลง CPTPP ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ต่อภาคเกษตรกรไทยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา