โลโก้เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจากสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตร สาธารณรัฐประชาชนจีน | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจากสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตร สาธารณรัฐประชาชนจีน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 กันยายน 2562 โดย ธีรภพ มาซา จำนวนผู้เข้าชม 218 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       วันที่ 26 กันยายน 2562 ผศ.ดร.อรุณ  โสตถิกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรพร้อมคณะอาจารย์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตร  (Tianjin Academy of Agricultural Sciences) สาธารณรัฐประชนชนจีน เข้าหารือความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างสองสถาบัน และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร รวมถึงเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร โดยเข้าเยี่ยมชมในส่วนงานต่าง ๆ ได้แก่

        - ศูนย์บริหารศัตรูพืชวิถีชีวภาพ

        - การปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

        - งานพืชผักและชมแปลงทดลองงานวิจัย

        - งานวิทยาศาสตร์การอาหาร

        - งานไม้ผล

       ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะผู้บริหารสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตร ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบันเป็นอย่างมาก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา