โลโก้เว็บไซต์ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 เมษายน 2563 โดย ธีรภพ มาซา จำนวนผู้เข้าชม 1922 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพโรงานต้นแบบแปรรูปอาหารแห้งและห้องปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมอาหารจำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,905,000.00 บาท โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอภายในวันที่ 20 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

ผู้สนใจสามารถรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.atri.rmutl.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 054 342552 และ 081 287 7115 ในวันและเวลาราชการ

ดาว์นโหลดประกาศ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา