โลโก้เว็บไซต์ หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์และอาหารสุขภาพสู่การท่องเที่ยววิถีวิทย์      ช้อป ชิม ชม | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์และอาหารสุขภาพสู่การท่องเที่ยววิถีวิทย์ ช้อป ชิม ชม

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 กรกฎาคม 2563 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิล จำนวนผู้เข้าชม 50 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันที่ 29-30 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลภ พงษ์ยืน รองผู้อำนวยการฯ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได้ต้อนรับและเปิดโครงการคลินิกเทคโนโลยี: “หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์และอาหารสุขภาพสู่การท่องเที่ยววิถีวิทย์      ช้อป ชิม ชม” ที่ได้ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำระบบเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปเพิ่มมูลค่าข้าวอินทรีย์” ให้กับวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ลุ่มน้ำวัง กลุ่มเกษตรกรสมุนไพรอินทรีย์ตำบลนิคมพัฒนา กลุ่มข้าราชการบำนาญเกษตรกรอินทรีย์ตำบลนิคมพัฒนา กลุ่ม YOUNG SMART FAERMER ลำปาง กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์และโรงสีข้าวอำเภอแม่ทะ กลุ่มเกษตรบ้านสวนริมทุ่ง และนักศึกษา มทร.ล้านนา จำนวน 37 ราย ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร โดยได้รับความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์พันธุกรรมพืช ศูนย์บริหารศัตรูพืชและวิถีชีวภาพ และศูนย์นวัตกรรมอาหาร เป็นวิทยากรดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี “ระบบการผลิตเกษตรสู่มาตรฐานอินทรีย์ Organic Thailand/IFAOM (เมล็ดพันธุ์/ต้นพันธุ์/ปุ๋ยอินทรีย์) การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ในการผลิตระบบเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปเพิ่มมูลค่าข้าวอินทรีย์พันธุ์ต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์โจ๊กสุขภาพกึ่งสำเร็จรูป ข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องหุงสุกเร็ว” รวมทั้งการศึกษาดูงาน “การเตรียมแปลง เมล็ดพันธุ์/ต้นพันธุ์/ปุ๋ยอินทรีย์ ในระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ IFOAM ของศูนย์พันธุกรรมพืช สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา