โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์ตัวอย่าง | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์ตัวอย่าง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 กรกฎาคม 2563 โดย ชูขวัญ แสงทอง จำนวนผู้เข้าชม 55 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ขอแจ้งประกาศ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์ตัวอย่าง ของหน่วยวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพอาหาร รายการดังต่อไปนี้ คลิกดูประกาศ ที่นี่ !!

ลำดับ

รายการ

วิธีวิเคราะห์หรือทดสอบ

ค่าธรรมเนียม(บาท)/ตัวอย่าง

 

การวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมี (Proximate analysis) ในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งมีกลุ่มใหญ่ๆ 6 กลุ่ม ได้แก่ (1)-(6)

 

 

1,700

(1)

ปริมาณความชื้น (Moisture)

AOAC (2016) 925.10

100

(2)

ปริมาณไนโตรเจน/โปรตีน (Nitrogen/Protein)

AOAC (2016) 992.23

300

(3)

ปริมาณไขมันทั้งหมด (Crude fat)

AOAC (2016) 2003.05

550

(650*)

(4)

ปริมาณเส้นใยทั้งหมด (Crude fiber)

AOAC (2016) 962.09

500

(1,200**)

(5)

ปริมาณเถ้า (Ash)

AOAC (2016) 942.05

250

(6)

คาร์โบไฮเดรต

คำนวณ (%คาร์โบไฮเดรต) =

100–(1)+(2)+(3)+(4)+(5)

-

(7)

ค่าสี (Color)

ASTM E1347-06 (2015)

150

(8)

ปริมาณน้ำอิสระ (Water activity : Aw)

Novasina

200

(9)

ปริมาณแคปไซซิน (Capsaicin)

Capsella

300

(10)

ปริมาณกรดจิมเนมิค (Gymnemic acid)

Gravity Method

1,200

(11)

ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด (Total plate count)

In-House Method

300

(12)

ปริมาณยีสต์และรา (Yeast and mold)

 

In-House Method

300

(13)

ปริมาณแบคทีเรียที่สร้างกรดแล็กทิก

(Lactic acid bacteria)

In-House Method

400

(14)

กล้องจุลทรรศน์พร้อมโปรแกรมการถ่ายภาพ

-

200 บาท/ชั่วโมง

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา