โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก จัดโครงการรับน้องดำนา ถ่ายทอดความรู้และสืบสานวิถีการทำนาข้าว | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก จัดโครงการรับน้องดำนา ถ่ายทอดความรู้และสืบสานวิถีการทำนาข้าว

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 สิงหาคม 2563 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1440 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

พิษณุโลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก จัดโครงการรับน้องดำนา ถ่ายทอดความรู้และสืบสานวิถีการทำนาข้าว

        วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 น  ณ แปลงนาชุมชนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์  ผศ.นพดล ตรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  เป็นประธานเปิดงาน โครงการถ่ายทอดความรู้และสืบสานวิถีการทำนาข้าว   โดยมี  นางสุทินา พึ่งทอง ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวรายงาน  พร้อมด้วย  ผู้นำชุมชน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม  และ นักศึกษา ร่วมงานครั้งนี้

       กิจกรรมในครั้งนี้   มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้วิธีการปลูกข้าวแบบดำนา ตระหนักถึงความสำคัญของข้าว และยังเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง  สิ่งสำคัญเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีการปลูกข้าวแบบดำนา   ให้ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติไทย สืบไป  โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ที่เข้ามาศึกษาภายในรั้วมหาวิทยาลัย เกิดความรักและความอบอุ่น มีความสามัคคีระหว่างนักศึกษาในสถาบันเดียวกัน  เกิดความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะศึกษาเล่าเรียน ให้ประสบความสำเร็จเป็นที่ภาคภูมิใจของครอบครัว ซึ่งมหาวิทยาลัยจะสร้างแรงผลักดันในการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคมและประเทศชาติต่อไป

      โดยมีนักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 300 คน โดยปลูกข้าวพันธุ์หอมมะลิ 105 ในพื้นที่จำนวน 7 ไร่ ด้วยวิธีการดำและการโยนต้นกล้า

       

ภาพ – ทีมงานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่ม  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา