โลโก้เว็บไซต์ วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562) | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 กรกฎาคม 2562 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 15067 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562) นำเสนอจำนวน 8 บทความ ดังนี้

  1. ประสิทธิภาพการใช้สารชีวภาพเคลือบผสมหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนเพื่อการปลูกข้าวอินทรีย์ เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน
  2. การออกแบบเอกลักษณ์ท้องถิ่นสำหรับบรรจุภัณฑ์สิ่งทอของวิสาหกิจชุมชน บ้านซาวหลวง ตำบลบ่อสวก จังหวัดน่าน
  3. การยกระดับผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรพูลคาวสู่สินค้า OTOP
  4. การศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายไก ของวิสาหกิจชุมชนแปรรูป ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านหาดผาขน ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
  5. การถ่ายทอดผลงานวิจัย: การจัดการเศษเหลือทางการเกษตรจากผลผลิตลำไยของชุมชน ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
  6. การพัฒนาเครื่องช่วยฝึกนั่ง-ยืน สำหรับผู้ป่วยเด็กสมองพิการ
  7. การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับชาแปรรูปจากสมุนไพรพื้นบ้าน
  8. การวิเคราะห์ศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

สามารถอ่าน แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่ 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)

เปิดอ่านบน thaijo

 


วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ISSN 2586-8268 (Print)
ISSN 2651-0723 (Online)

สื่อกลางเผยแพร่องค์ความรู้ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ สำหรับพัฒนาชุมชนในรูปแบบวารสารที่มีข้อมูลการดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่มีองค์ความรู้กับชุมชน ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา