โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม KM ด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

กิจกรรม KM ด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มิถุนายน 2565 โดย ชูขวัญ แสงทอง จำนวนผู้เข้าชม 152 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชิติ ศรีตนทิพย์ ประธานหลักสูตร วท.ม. พืชศาสตร์ และคณาจารย์ประจำหลักสูตร จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง การบูรณาการการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลภ พงษ์ยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีการแลกเปลี่ยนกันในเรื่องของ  "แนวทางการจัดการศึกษาบัณฑิตนักปฏิบัติ หลักสูตร วท.ม.พืชศาสตร์ จะมีทิศทาง และเทคนิควิธีการขับเคลื่อนอย่างไรในปีการศึกษา 2565" เพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีทักษะในการปฏิบัติในวิชาชีพที่ศึกษา มีความรู้ในการปฏิบัติ มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา