โลโก้เว็บไซต์ KBS No.36 ปลาพื้นถิ่นต้นน้ำ กับการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

KBS No.36 ปลาพื้นถิ่นต้นน้ำ กับการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 31 ตุลาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1371 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ปลาพื้นถิ่นต้นน้ำ กับการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์

โดย      อมรชัย ล้อทองคำ, จุลทรรศน์ คีรีแลง, เอกชัย ดวงใจ

 

พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม 2565

จำนวน 32 หน้า

 

จัดทำโดย

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

ISBN 978-974-625-962-0

ISBN (e-book) 978-974-625-963-7

 

เกี่ยวกับหนังสือ

หนังสือเล่มนี้รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับปลาต้นน้ำให้กับชุมชนต่างๆ บนพื้นที่สูง ตลอดจนการดําเนินกิจกรรมสํารวจ รวบรวมพรรณ ศึกษาค้นคว้าเทคนิคการเพาะขยายเลี้ยง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมสนองงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในด้านการอนุรักษ์พันธุ์ปลาพื้นถิ่นต้นน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อนําไปปล่อยในเขตต้นน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทําให้ปลาพื้นถิ่นเหล่านี้ที่มีอยู่ ดั้งเดิมได้เพิ่มปริมาณและชนิดมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ ชนิดปลาพื้นถิ่นจากการรวบรวมพรรณ เพื่อศึกษาการเลี้ยง การศึกษาการเพาะขยายพันธุ์เชิงเศรษฐกิจ การศึกษาการเพาะพันธุ์ปลาเลยหิน (ปลามัน) การศึกษาการเพาะพันธุ์ปลาปีกแดง และ การเพิ่มปริมาณปลาพื้นถิ่นในธรรมชาติ

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

 

คลังหนังสือความรู้ | คลิก | URL สำรอง

คลังหนังสือความรู้ ookbee | คลิก

Flipbook | คลิกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา