โลโก้เว็บไซต์ เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 กุมภาพันธ์ 2566 โดย รุ่งอรุณ มณีกุล จำนวนผู้เข้าชม 1689 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

เพื่อให้การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ 8(1) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ พ.ศ.2562 จึงกำหนดรายละเอียดดังนี้

1.ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

2.ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง การกำหนดหน่วยเลือกตั้ง และรายชื่อเขตจังหวัดประจำหน่วยเลือกตั้ง

3.ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

4.ใบสมัครเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


! ขอความร่วมมือ ! คณาจารย์ประจำ และข้าราชการทุกหน่วยงาน ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

** วันที่ 27 มกราคม 2566 (เลือกตั้งล่วงหน้า) **

** วันที่ 31 มกราคม 2566 (เลือกตั้งทั่วไป)**

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งในแต่ละพื้นที่ 6 จังหวัด


mailรายชื่อและหมายเลขผู้สมัคร คลิกประกาศ


ประกาศผลคะแนนและผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ  ตามประกาศด้านล่างนี้

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา