โลโก้เว็บไซต์ ประกาศเรื่อง การทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา2566 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ประกาศเรื่อง การทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา2566

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 เมษายน 2566 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 5942 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์จะพิจารณาคัดเลือกผู้รับประกันภัยเพื่อจัดสวัสดิการในการทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้นักศึกษาทุกคน ทุกชั้นปี จำนวนประมาณ 17,000 คน รายละเอียดและเงื่อนไขดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

              ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเสนอราคาได้ตั้งแต่วันที่ 26  เมษายน - 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.(เว้นวันหยุดราชการ) ณ งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1  อาคารศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โทรศัพท์ 0-53921444 ต่อ 1360

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา