โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมการเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์วารสารระดับชาติ และระดับนานาชาติ | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

กิจกรรมการเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์วารสารระดับชาติ และระดับนานาชาติ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 พฤษภาคม 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 4622 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรม "การเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์วารสารระดับชาติ และระดับนานาชาติ" ภายใต้แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการแผนงานและโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) เพื่อสนับสนุนงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ปีงบประมาณ 2566  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความรู้ ความเข้าใจในการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ ให้สามารถนำมาปรับใช้ และการจัดทำผลงานให้เป็นที่ยอมรับในแวดลงวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (เมธีวิจัยอาวุโส (สกว.)) และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (กองบรรณาธิการวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่) เป็นวิทยากรหลักในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาบทความวิจัย อาทิ เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์วารสารระดับชาติ และระดับนานาชาติ การเลือกวารสารเพื่อตีพิมฑ์ผลงานวิจัย รวมถึงเทคนิคต่างๆ ที่ทำให้ผลงานได้รับการตีพิมพ์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ (1)สายวิทย์ + สายวิศวกรรมศาสตร์ และ (2) สายสังคม + บริการวิชาการ ในระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย อาจารย์ นักวิจัย และบุคลาการของมหาวิทยาลัย จำนวน 90 ท่าน  โดยมี อาจารย์ตะวัน วาทกิจ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ด้านนวัตกรรม กล่าวรายงาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธาน กล่าวเปิดงาน 

 

ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีวรรณ ราชสม รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และรองบรรณาธิการ วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

ข้อมูล/ภาพ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี
 


 

เอกสารประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม [[ คลิกที่นี่ ]]

 

แฟ้มภาพกิจกรรม การเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์วารสารระดับชาติ และระดับนานาชาติ

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา