โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ออกวารสารฉบับที่ 7 “JSAT Journal Vol.4 No.1 January - June 2023” | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ออกวารสารฉบับที่ 7 “JSAT Journal Vol.4 No.1 January - June 2023”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 มิถุนายน 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 9701 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ออกวารสาร Journal of Science and Agricultural Technology (J. Sci. Agri. Technol. : JSAT) ฉบับที่ 7 (มกราคม - มิถุนายน 2566) “JSAT Journal Vol.4 No.1 January - June 2023” โดยมีจำนวน 6 เรื่องได้แก่

1. Use of color sensor device with resazurin test for rapid screening of raw milk with low microbiological quality

Chayapon Thanasirikul, Atit Patumvan, David Lipsky, Sakunnee Bovonsombut, Pisith Singjai, Ekkarat Boonchieng and Thararat Chitov*
J. Sci. Agri. Technol. (2023) Vol. 4 (1): 1-7

2. Detection of Bacillus cereus group and emetic Bacillus cereus group strains in milk using multiplex polymerase chain reaction

Jintana Pheepakpraw, Chanita Sinchao and Thararat Chitov*
J. Sci. Agri. Technol. (2023) Vol. 4 (1): 8-13

3. Spray-dried powder of Bacillus amyloliquefaciens strain C2-1 for control of rice diseases

Usmana Meehae, Jutarut Iewkittayakorn*, Aunkamol Kumngen, Wilaiwan Chotigeat, Sudarat Suwannarat, Sukhuman Whankaew and Siwapong Leunram
J. Sci. Agri. Technol. (2023) Vol. 4 (1): 14-19

4. Effect of cross-inbred lines and supplementation of brewed ground corn on the productivity and carcass quality of black pig

Kecha Kuha*, Veerayuth Thanapat, Nakarin Thongsuk, Thidarath Kantamung and Panuwath Chaiyong
J. Sci. Agri. Technol. (2023) Vol. 4 (1): 20-26

5. The effects of energy and protein content in maize forage-based complete diet on in vitro ruminal fermentation, gas production, and feed degradability

Mirwan Budianto, Asri Nurul Huda, Marjuki*, Hartutik
J. Sci. Agri. Technol. (2023) Vol. 4 (1): 27-33

6. Effect of storage on physicochemical, microbiological, and sensory properties of Thawai Dueankao mango jelly

Prodpran Tasiri*, Kanchayanis Srinukoon, Yada Reamrimmadan, Sirinun Kumsri and Chanchai Sukkum
J. Sci. Agri. Technol. (2023) Vol. 4 (1): 34-39

          โดยเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ ทั้งในรูปแบบ Full Print และ Online article ผ่านทางลิงก์  http://jsat.rmutl.ac.th หรือ https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JSAT/issue/view/17037

          ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถส่งบทความภาคภาษาอังกฤษ ในประเภทบทความวิจัย (Research Article) และ บทความปริทัศน์ (Review Article) โดยผลงานที่เสนอเพื่อตีพิมพ์ใน JSAT จะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น ทางเว็บไซต์  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JSAT/index


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา