โลโก้เว็บไซต์ สวพ.จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ SROI (วันที่สอง) | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

สวพ.จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ SROI (วันที่สอง)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 มิถุนายน 2566 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 5135 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการวิจัย" SROI

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 วันที่สองของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการวิจัย" คณาจารย์ และบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้พื้นฐานด้านการวัดผลลัพธ์ทางสังคม และการคำนวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน และเพื่อให้นักวิจัยนำความรู้ที่ได้ไปวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของโครงการวิจัย ซึ่งผลการวิจัยที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยอื่นๆ และต่อมหาวิทยาลัยในการนำไปใช้ประกอบการพิจารณาสนับสนุนเงินทุนวิจัยที่เหมาะสม ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา