โลโก้เว็บไซต์ บันทึกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา ประจำปี 2566 ด้านการผลิตบัณฑิต | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

บันทึกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา ประจำปี 2566 ด้านการผลิตบัณฑิต

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 กรกฎาคม 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 3891 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

บันทึกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา ประจำปี 2566 ด้านการผลิตบัณฑิต ประเด็น "การจัดการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัยเพื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ" วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.30-16.30 น. ผ่านทางโปรแกรม Microsoft Teams

ดูกิจกรรมย้อนหลัง ที่ URL  RMUTL KM Channel

 

 

หรือ ดูแยกรายตอน ดังนี้

 

แนะนำกิจกรรม RMUTL KM CoP ด้านการผลิตบัณฑิต 2566
โดย ว่าที่ ร.ต. รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ กรรมการและเลขานุการ
พิธีเปิดกิจกรรม RMUTL KM Cop ด้านการผลิตบัณฑิต ประจำปี 2566
โดย ว่าที่ ร.ต. รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ กรรมการและเลขานุการ นำเข้าสู่พิธีเปิดกิจกรรม,
ผศ.ดร.สุรีวรรณ ราชสม รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม,
รศ.ดร.อุเทน คำน่าน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม

 

เทคนิคการใช้สื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์
โดย ผศ.ดร.พชร สายปาระ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา เขตพื้นที่น่าน

 เอกสารประกอบ

Integrating ASSURE Model to Gain Learning Achievement
โดย ดร.กิจจาณัฏฐ์ ตั้งจิตนุสรณ์
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เขตพื้นที่น่าน

 เอกสารประกอบ

เทคนิคการใช้สื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์
โดย ผศ.ธิตินันท์ กุมาร
สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เขตพื้นที่น่าน

 เอกสารประกอบ

ทักษะความท้าทายในการพัฒนานักศึกษาเพื่อนําเสนอผลงานบนสื่อดิจิทัล
โดย ผศ.เกษตร แก้วภักดี

 เอกสารประกอบ

เทคนิคการใช้สื่อออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์
โดย อาจารย์มนตรี ธรรมพัฒนากูล

 เอกสารประกอบ

เทคนิคการใช้สื่อออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ รายวิชาการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
โดย ดร.กาญจนา ทวินันท์
ไฟล์เอกสารชุดเดียวกับ อาจารย์มนตรี ธรรมพัฒนากูล (สไลด์ที่ 21-26)
Q&A แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ด้านการผลิตบัณฑิต ประจำปี 2566
ปิดกิจกรรม RMUTL KM Cop ด้านการผลิตบัณฑิต ประจำปี 2566
โดย รศ.ดร.อุเทน คำน่าน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน

...

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา