โลโก้เว็บไซต์ อธิการบดีฯ พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ลำปางหารือการพัฒนาระบบน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ปรับปรุงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานรองรับการใช้งานของพื้นที่ | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

อธิการบดีฯ พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ลำปางหารือการพัฒนาระบบน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ปรับปรุงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานรองรับการใช้งานของพื้นที่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 กันยายน 2566 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 130 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          เช้านี้ (วันที่ 5 กันยายน 2566) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการสำรวจและให้คำปรึกษาการพัฒนาระบบน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค มทร.ล้านนา และการประปานครหลวง (กปน.) ลงพื้นสำรวจและให้คำปรึกษาการพัฒนาระบบน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ ชัยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง คณะผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตและการใช้น้ำ พร้อมลงพื้นที่สถานที่ผลิตน้ำของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นข้อมูลในการสำรวจและหารือแนวทางการพัฒนาร่วมกัน
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนา ปรับปรุงสาธารณูปโภคของทุกเขตพื้นที่ เนื่องจากแต่ละเขตพื้นที่มีการก่อตั้งมาเป็นระยะเวลานานหลายทศวรรษ แต่ยังไม่มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคอย่างครบวงจร ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาปรับปรุงด้านเทคโนโลยีให้มีความทันสมัยมากขึ้น ระบบน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และแผนงานต่อไปคือการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านไฟฟ้า ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในส่วนของการพัฒนาระบบน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่ดำเนินงานขณะนี้จะเป็นการวางแผนออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างระบบประปา เพิ่มอัตรากำลังการผลิตน้ำและปรับปรุงระบบผลิตน้ำและจ่ายน้ำประปาของมหาวิทยาลัย โดยใช้ความรู้ ประสบการณ์และเทคโนโลยีด้านการผลิต การจ่ายน้ำและการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน ซึ่งนักศึกษาสาขาที่เกี่ยวข้องจะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง หากประสบผลสำเร็จก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
          สำหรับโครงการสำรวจและให้คำปรึกษาการพัฒนาระบบน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือการวางแผนการปรับปรุงและพัฒนาระบบประปากับการประปานครหลวง ซึ่งทั้งสองหน่วยงานได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาสาธารณูปโภคด้านระบบประปาเพื่อให้รองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มสูงขึ้น และเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรและบริหารจัดการองค์ความรู้ของหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถนำความรู้ไปพัฒนาประยุกต์ต่อหน่วยงานและกิจการประปา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยให้ดีขึ้น และสามารถต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่สังคม ชุมชนในอนาคตได้ อธิการบดีกล่าวในตอนท้าย
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : ปชส.มทร.ล้านนา ลำปาง /ฝ่ายบริการ มทร.ล้านนา ลำปาง /กองบริหารทรัพยากรลำปาง/ ปชส.สวก
          ที่มาของข่าว : กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา