โลโก้เว็บไซต์ ประกาศราคากลาง งานจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2567 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ประกาศราคากลาง งานจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2567

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 กันยายน 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 28043 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ตามคำสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านาน่าน ที่ 129/2566  ลงวันที่ 1 กันยายน 2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ความละเอียดทราบแล้วนั้น
     บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลางของงานจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2567 เป็นเงิน 824,704.80 บาท (แปดแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่บาทแปดสิบสตางค์) โดยใช้ราคาที่เคยจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ ผปย.03/2566 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ตามรายละเอียดแนบออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา